Trải nghiệm khách hàng sẽ là một yếu tố biến đổi quan trọng qua các kỷ nguyên; từ bán lẻ…