Với sự hiểu biết về các thuật ngữ UI/UX, bạn có thể hiểu được quy trình thiết kế sản phẩm…