Nắm vững các luật UX sẽ giúp người thiết kế (UI/UX designer), phát triển (DEV) và quản lý sản phẩm…