Design token là một thành phần quan trọng trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Khi phát…