Chủ đề
Bằng việc sử dụng website, bạn đồng ý chia sẻ Cookie theo điều khoản & chinh sách của UIUXVN.

Điều khoản và điều kiện

Bằng cách truy cập trang web uiuxvn.com, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Sử dụng nội dung

Tất cả nội dung được đăng tải trên trang web uiuxvn.com là tài sản của UIUXVN hoặc các bên liên quan đến UIUXVN. Việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi đều phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, đăng tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi thương mại nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web uiuxvn.com, bạn cam kết sử dụng trang web này cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định áp dụng. Bạn cũng cam kết không sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại đến UIUXVN hoặc các bên liên quan đến UIUXVN.

Thay đổi điều khoản và điều kiện

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của trang web uiuxvn.com vào bất kỳ thời điểm nào. Việc thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng thông báo về thay đổi trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi này được áp dụng, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

Giới hạn trách nhiệm

UIUXVN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web uiuxvn.com hoặc các dịch vụ liên quan đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ hoạt động liên tục, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng thông tin trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại.

Quyền sở hữu trí tuệ

UIUXVN là chủ sở hữu độc quyền của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web uiuxvn.com và nội dung trên trang web của chúng tôi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web uiuxvn.com có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. UIUXVN không kiểm soát các trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các trang web của bên thứ ba là tùy ý và phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các trang web này.

Pháp luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và thực thi theo pháp luật của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web uiuxvn.com hoặc các dịch vụ liên quan đến trang web của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua các phương tiện pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

Cám ơn bạn đã đọc Trang Điều khoản sử dụng của UIUXVN. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.